ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

     ตำบลนาข้าวเสียประวัติความเป็นมา  ซึ่งที่มาของคำว่า “นาข้าวเสีย” คือ ในอดีตการทำนาจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นของทางราชการให้ประชาชนเช่าทำกินหรือเรียกว่า
“หนองนาหลวง”  เมื่อครบกำหนดการเช่า ๑ ปี จะมีการเก็บเกี่ยวค่าเช่าพื้นที่ ทางราษฎรไม่มีเงินจ่ายค่าเช่านา จึงได้นำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ไปจ่ายแทนค่าเช่านา ด้วยเหตุนี้
จึงทำให้เป็นที่มาของคำว่า “ตำบลนาข้าวเสีย” หรือ การนำข้าวเสียแทนภาษี จนถึงปัจจุบันนี้

     ในชุมชนนาข้าวเสียมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้าอยู่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง ให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบ
ของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันชุมชนนาข้าวเสียมี
รายชื่อกลุ่ม ภายในวิสาหกิจฯ ดังนี้

      1). กลุ่มข้าวปลอดภัยเพื่อชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
      2). กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชุมชน
      3). กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลนาข้าวเสีย (ผ้าปาเต๊ะ)
      4). กลุ่มผลิตลังเลี้ยงผึ้งตำบลนาข้าวเสีย
      5). กลุ่มผู้ปลูกกาแฟเทือกเขาบรรทัด
      6). กลุ่มเลี้ยงสุกรครบวงจร
      7). กลุ่มบริหารจัดการน้ำตำบลนาข้าวเสีย
      8). กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
      9). กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
      10). กลุ่มลางสาดร้อยปี(ของดี) คลองนางน้อย
      11). กลุ่มขยายพันธุ์พืช
      12). กลุ่มผึ้งหวานบ้านนา (แปรรูปผลิตภัรฑ์จากน้ำผึ้ง เชื่อมโยงกับกลุ่มลังเลี้ยงผึ้ง)
      13). กลุ่มผ้ามัดย้อม
      14). กลุ่มแป้งสาคู

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.