ความแตกต่างระหว่างเกษตรอินทรีย์กับ เกษตรธรรมดา

ความแตกต่างระหว่างเกษตรอินทรีย์กับ เกษตรธรรมดา

ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรอินทรีย์กับ เกษตรธรรมดา ให้ผลผลิตและรายได้ที่ต่างกัน ซึ่งผลผลิตจาก

เกษตรอินทรีย์ กับ เกษตรธรรมดาแตกต่างกันอย่างไร? เรามีข้อมูลที่ทำให้คุณเข้าใจได้ง่าย ๆด้วย 8 ความแตกต่าง

ระหว่างผลผลิตเกษตรอินทรีย์กับ เกษตรธรรมดา

เกษตรอินทรีย์

1. ใช้แนวคิดการเกษตรแบบองค์รวม คือเน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์

2. เน้นการผสมผสานให้เกิดความหลากหลาย เช่น การนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยหมัก

3. มีการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่แตกต่างกัน

4. เน้นปัจจัยการผลิตในท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

5. ใช้แรงงานคน สัตว์ และเครื่องทุ่นแรงขนาดเล็ก ใช้หลักการธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืชและการปรับปรุงดิน

6. มีเป้าหมายการผลิต เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความมั่นคงทางอาหาร

7. ผลผลิตมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ และ มีรสชาติที่ดี

8. ไม่มีสารพิษตกค้างเก็บรักษาได้ทนทาน

เกษตรธรรมดา

1. ใช้หลักการและแนวคิดการเกษตรแบบแยกส่วน คือเน้นเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของพืชที่ปลูกแต่ละชนิด

2. เน้นการผลิตแบบเชิงเดี่ยว (mono culture) ที่เป็นพืชหรือสัตว์เศรษฐกิจชนิดเดียว ในลักษณะเกษตรอุตสาหกรรม

3. ใช้พันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกทางพันธุศาสตร์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง

4. เน้นเพิ่มผลผลิตจากปัจจัยภายนอก เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน ฯลฯ

5. ใช้เครื่องทุ่นแรงจากพลังงานการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

6. มีเป้าหมายเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นผลกำไรเป็นเครื่องชี้วัดผลสำเร็จ

7. ผลผลิตทั้งรูปร่างสีสัน กลิ่นและรสชาติจะมีความผิดเพี้ยน

8. มีสารปนเปื้อนตกค้าง และเก็บรักษาได้ไม่นาน

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.