กลุ่มข้าวปลอดภัย

กลุ่มข้าวปลอดภัยเพื่อชุมชนตามแนวทางประชารัฐ

           สืบเนื่องจากบุคคลที่ทำนา  ในเขตพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย  เดิมชาวบ้านได้ทำนาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  หากเหลือจากการบริโภค  ก็จะนำมาขาย แต่ใน
ปัจจุบันพื้นที่การทำนาลดลง พื้นนาเปลี่ยนเป็นการปลูกยางบ้าง  ปลูกปาล์มบ้าง  หรือเกิดการถมที่บ้าง  แต่ทว่าในช่วงระยะ 4 ปีที่ผ่านมา  ชาวนาในเขตพื้นที่ตำบล
นาข้าวเสีย  ได้กลับมาให้ความสำคัญกับการทำนามากขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสการดูแลสุขภาพในด้านการบริโภคที่ได้รับความนิยม และชาวนาได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ชัดเจนจากสื่อต่าง ๆ ชาวนาในตำบลจึงหันมาให้ความสำคัญกับการทำนา  ประกอบกับทางภาครัฐ  ได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริม  เข้าถึงชาวนาชาวบ้านมากขึ้น มีการ
ก่อตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่  กลุ่มข้าวอินทรีย์  ชาวบ้านจึงมีความเข้าใจมากขึ้น 

           ในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อ โควิด-19 ที่ผ่านมา  ชาวนาได้ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนปรับตัว เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ จากเหตุและปัจจัยในหลาย ๆ ด้านที่
กล่าวมา  ชาวนาหันมารวมกลุ่มทำข้าวปลอดภัย เพื่อการบริโภค และจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น รู้จักข้าวในสายพันธุ์ที่มีราคา  เป็นที่ต้องการของท้องตลาด  เป็นที่นิยมของ
กลุ่มคนรักสุขภาพ  ได้รู้จักพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดตรัง และเพื่อสร้างตลาดให้กับชาวนาเองจึงได้เป็นสมาชิกของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลนาข้าวเสียเพื่อ
สร้างคุณค่า สร้างตลาด สร้างตัวตน และต่อยอด เพื่อการพัฒนาต่อไป

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.